Základní škola

Naše škola je sice malá počtem žáků, ale rozhodně se necítíme malými co do kvality a úrovně našeho školního života. Mezi hlavní přednosti školy patří zajímavé a netradiční způsoby výuky, které jsou svým přístupem odlišné od škol běžného typu.

"Škola musí probudit zvědavost údivem, nervat do dětí znalosti kladivem. Škola musí probudit zvědavost údivem, teprve pak žák zatouží po pravdivém."

(Sebastián Wortys)

Mgr. Daniela Kalinová Mgr. Daniela Kalinová

Při rozhodování rodičů o výběru školy se staly prioritami:

 • individuální přístup ke každému žákovi,
 • vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • rodinné prostředí malé školy,
 • učení hrou
 • a činnosti.

Škola naplňuje požadavky rodičů i ze vzdálenějších obcí a měst, důkazem čehož je 50% dojíždějících žáků. Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup na základě potřeb a schopností dětí. Ve většině tříd s dětmi pracuje pedagogický asistent, který je rovnocenným partnerem učitele. Společně se podílejí na přípravách na vyučování, vypracovávají pracovní listy i didaktické pomůcky.

Škola se v roce 1996 připojila k práci ve vzdělávacím programu Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) pod záštitou nadace „Open Society Fund Praha“ a z tohoto programu využívá mnohé myšlenky. Pracujeme pod školním vzdělávacím programem „Každý je jedinečný“. Metody práce v tomto programu umožňují svým pojetím vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, různými preferencemi způsobu učení a různými potřebami podpory a pomoci. Individuální přístup napomáhá k úspěšnému naplňování myšlenky integrace dětí s postižením nebo dětem výjimečně nadaným do kolektivu běžné třídy základní školy. Program respektuje ve všech oblastech věkové zvláštnosti dětí, jejich individuální vzdělávací potřeby a pedagogicko-psychologické zásady vzdělávání. Cílem je vytvořit optimální podmínky pro osobnostní rozvoj dětí, vytváření partnerských vztahů mezi učitelem, žákem a rodiči a bezpečného prostředí, které podněcuje zájmy a aktivity žáků. Mezi používané způsoby práce u nás ve škole patří používání Montessori didaktických pomůcek, na prvním stupni matematika podle profesora Hejného, vedení čtenářských dílen a výukových lekcí vycházejících z principů programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení).

K úspěšnému naplňování myšlenek našeho programu je velmi důležitá spolupráce s rodiči, obcí a organizacemi činnými v obci. Spolupráce se v posledních měsících velmi zlepšila. Rodiče pravidelně dochází na třídní schůzky, informují se na své děti v průběhu školního roku, účastní se výuky a v rámci možností přispívají škole formou sponzorských darů. Základní škola s mateřskou školou během roku pořádají celou řadu akcí určených rodičům i široké veřejnosti (besídky, prodejní výstavy, školy v přírodě, výlety,…). Sdružení rodičů a přátel školy připravuje akce pro děti z obce i okolí (Mikulášská besídka, Maškarní ples, Dětský den, …), zajišťují upomínkové předměty předškolákům a žákům odcházejícím na jiné školy.

Desatero, kterým se naše škola řídí:

 1. Usilujeme o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince.
 2. Smyslem vzdělávání je, aby každý mohl rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život.
 3. Chtít se učit je přirozené a kvalitní vzdělávání z toho vychází. Bez vnitřní motivace se nerozvíjí sebeúcta, odpovědnost a samostatnost.
 4. Kvalitní učení a rozvoj osobnosti probíhá výhradně v prostředí vzájemnosti, bezpečí, důvěry a smysluplných podnětů.
 5. Učíme se od sebe navzájem. Interakce v kulturně, sociálně, věkově i jinak různorodé skupině tomu napomáhají.
 6. Každý se učí jinak. Proto považujeme za nezbytné respektovat potřeby každého jedince a poskytovat mu podporu k nalezení jeho vlastní cesty.
 7. Učitel je průvodcem na cestě vzdělávání. Je zodpovědný za vytváření podmínek, prostředí a podnětů.
 8. Učitel poskytuje cílenou zpětnou vazbu, která napomáhá učení a rozvoji osobnosti.
 9. Jen společnou péčí všech vytvoříme prostředí, kde vzdělávání bude kvalitní a pro každého.
 10. V konečném důsledku každý člověk odpovídá za své vzdělávání sám.