Finanční účet spolku je vedený u Komerční banky a.s.

Číslo účtu: 115-5736820207/0100. Platbu můžete provádět přímo na účet a do poznámky pro příjemce uveďte: SRPŠ a příjmení dítěte (dětí), nebo hotově u pí. Štouralové, pokladníka spolku. Výše členského příspěvku byla stanovena ustavující schůzí na 500,- Kč/školní rok a je splatná vždy do konce pololetí příslušného školního roku, tedy 31. 1. aktuálního kalendářního roku. Každý jednotlivý člen platí jeden příspěvek s výjimkou, jsou-li členy Spolku oba rodiče nebo více jiných zákonných zástupců dětí, kdy se platí jen jeden příspěvek. Jestliže je člen rodičem více dětí navštěvujících školu, platí opět jen jeden příspěvek. Výše částky na účtu bude aktualizována jednou měsíčně na základě zaslaného výpisu.

Aktuální částka k 20. 12. 2019
46.957 Kč

O výdajích budete informováni v podsložce Výdaje.