↑ Zpět na Mateřská škola

Print this Stránka

Mateřská škola

Co nabízí naše MŠ:

 • Různorodost věkových skupin v oddělení 3 – 6 let.
 • Příjemné, podnětné a bezpečné klima.
 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti.
 • Vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti.
 • Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování.
 • Formy učení – kooperativní učení, prožitkové učení, učení hrou a činnostmi, vzájemné učení.
 • Respektování druhého a naslouchání ostatním kamarádům.
 • Posilování zdravé sebedůvěry dětí.
 • Vedení dětí ke spolupráci, vzájemné pomoci a vlastní sebereflexi.
 • Úzká spolupráce se ZŠ – společné aktivity (projekty, výstavy, dílny, výlety atd.)
 • Důraz na aktivní účast rodiny.

Provozní informace:

Oddělení

I. využití metodiky vzdělávacího programu Začít spolu (25 dětí)

II. vzdělávací program Montessori (25 dětí)

Věk:   3 – 6 let

Provozní doba:   6:45 – 16:30 hodin.

Telefon:   317 796 119  |  733 127 254

 


Platba školného v MŠ:

 • celodenní pobyt dítěte v MŠ = 500,- Kč

Platba stravného v MŠ:

 • Celodenní stravné dětí do 6 let: 900,- (měsíční záloha 20 x 45,-)
 • Celodenní stravné dětí od 6 do 7 let: 1000,- (měsíční záloha 20 x 50,-)
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá příplatek nebo dávky v pěstounské péči a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy
 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, pokud nemá odklad školní docházky
 • Vyúčtování přeplatků bude prováděno 1x ročně (v září následujícího školního roku) v hotovosti u hospodářky školy J. Štouralové

Platby budou hrazeny zálohově na účet školy pod variabilním symbolem, který se skládá z kódu platby (školné MŠ 11, stravné MŠ 22) do 20. dne v měsíci.

desetikoruna

Školné MŠ:

      • číslo účtu: 35-0325894399/0800
      • variabilní symbol: 11
      • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Stravné MŠ:

      • číslo účtu: 020036-0325894399/0800
      • variabilní symbol: 22
      • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

 

 • Vyúčtování přeplatků bude prováděno 2x ročně (na konci ledna a června), v hotovosti u hospodářky školy P. Jindrové DiS.
 • Osvobození od úplaty se týká zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, pokud dítě nemá odklad povinné školní docházky.
 • Rodiče hlásí vždy včas změnu bydliště, zaměstnání, telefonního čísla.
 • Rodiče oznamují včas onemocnění dítěte.
 • Do MŠ děti potřebují vhodné oblečení a obuv na pobyt ve třídě, na odpočinek a na hraní venku.
 • Pitný režim v MŠ je zajištěn po celý den.

Režim dne:

Spontání hry: do 8:00

Ranní kruh: od 8:00 do 8:20

Centra aktivit: od 8:20 do 8:50

Pobyt venku: od 9:00 do 11:00

Odpočinek: od 12:00 do 14:00

Odpolední činnosti: od 14:30 do 16:30


Další důležité informace naleznete v >>> DOKUMENTECH.

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/ms/materska-skola2/