Dub 18 2019

Výsledky zápisu do ZŠ

výsledky přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/2019/04/vysledky-zapisu-do-zs/

Dub 12 2019

Specifický účet na projekt ZAHARADA

Jelikož projekt Zahrada je velice časově, organizačně, ale především finančně náročný, rozhodla se naše škola zřídit specifický účet, na který můžete přispět libovolnou částkou, která bude využita na plnění jednoho velkého snu žáků ZŠ Chotýšany.

Číslo účtu je:

040037 – 0325894399/0800

Za podporu moc děkujeme.

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/2019/04/specificky-ucet-na-projekt-zaharada/

Dub 07 2019

Informace k zápisu do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si zákonní zástupci vyzvednou při zápisu v úterý 7. 5. 2019 v době od 14:30 do 16:30. Zápisu musí být přítomno i zapisované dítě. Při výdeji žádosti obdrží současně i přihlášku k zápisu do MŠ, na které potvrdí dětský lékař zdravotní stav dítěte a řádné očkování (§50 z.č. 258/2000Sb.)

Kritéria si stanovuje každá MŠ samostatně podle platných zákonů a podmínek školy. Obecně při stanovení kritérií platí, že se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a lze přijmout pouze řádně očkované děti (obě kritéria stanovena dle z.č. 651/2004 Sb.), dále je v kritériích zohledňován věk dítěte, trvalé bydliště, celodenní docházka.

 Do 14-ti dnů (tj. do 21. května 2019) zákonní zástupci vrací vyplněné žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s přihláškou. K ověření údajů uváděných v žádosti může  MŠ požadovat předložení rodného listu. Odevzdané žádosti jsou evidovány pod jednacími čísly pro zahájení přijímacího řízení.

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu a stanovených kritérií.

Ve správní lhůtě (do 30 dnů) vydá ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním řádem je zašle zákonným zástupcům, uvedených v žádosti o přijetí. Zákonní zástupci se mohou o přijetí či nepřijetí dětí informovat také na telefonním čísle 736 472 792.

V žádosti do MŠ je zákonný zástupce je povinen vyplnit požadovanou délku docházky – celodenní (zákonný zástupce vyplňuje celodenní docházku, kterou v průběhu roku může využívat, ale nemusí. Způsob docházky nelze během školního roku měnit). Mateřská škola je zřízena pouze s celodenním provozem, z organizačních důvodů proto nemůže být dítě přijato k polodenní docházce.

V souladu s § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna (Vaší dcery) na naší mateřskou školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné nahlédnutím do spisu v ředitelně školy dne 21.5.2019 od 8:00 do 12:00 nebo po telefonické domluvě s ředitelkou školy Mgr. Danielou Bukovskou (603 283 888).

Vyzvednutí rozhodnutí:

Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. Ředitelka školy má právo si ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti. Zákonný zástupce si rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyzvedne osobně v mateřské škole

 

4. 6. 2019 od 8:00 do 12:00

5. 6. 2019 od 8:00 do 12:00

Měsíční výše úplaty:

Celodenní docházka                                      500,- Kč

 

Stravné:

Děti 2 – 6 let

přesnídávka                            12,- Kč

oběd                                       22,- Kč

svačina                                   11,- Kč

 

Děti s OŠD

přesnídávka                            13,- Kč

oběd                                       25,- Kč

svačina                                   12,- Kč

 

 

Pokud dítě bude odcházet po obědě domů, odpolední svačina mu bude vydána při odchodu z MŠ.

 

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/2019/04/informace-k-zapisu-do-ms/